ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร โดยการประชุมเป็นการหารือเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการโดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ การสร้างและพัฒนาเพื่อยกระดับ
การท่องเที่ยวพร้อมนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน และส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ยังเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน และประชาชน บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาที่ได้มีส่วนร่วม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้คณะบริหารธุรกิจรับผิดชอบดูแลในรายตำบลบางกรวย และรายตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้
**กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาวิถีชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาดั้งเดิม เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมรวมถึงการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ หรือจัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน
**กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาตราสินค้ารวมถึงบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยโดยใช้องค์ความรู้สมัยใหม่ ประยุกต์ใช้ให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน
**กิจกรรมที่ 3 การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านหลักการบริหารจัดการด้านธุรกิจ เช่น การบริหารจัดการด้านทรัพยากรต่าง ๆ การคำนวณต้นทุน การตั้งราคาขาย การเข้าถึงแหล่งเงินทุนการส่งเสริมการตลาด Digital Marketing
**กิจกรรมที่ 4 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการจัดทำ Platform Online ช่องทางต่าง ๆ การสร้าง content marketing การสร้าง Story Telling เพื่อดึงดูดความสนใจผู้บริโภค เทคนิคการถ่ายภาพ และการจัดองค์ประกอบสำหรับการจัดจำหน่ายสินค้า เพื่อให้ชุมชนมีองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ภาพข่าวเพิ่มเติม : คลิกที่นี่