ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัทแถวหน้าระดับประเทศ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) และบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กับอีกฝ่าย บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) โดยคุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานบริษัท และ บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณเสาวณีย์ ขาวอุบล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งพิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและบริษัทในการจัดการศึกษาโดยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ให้แก่นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อีกทั้งยังพัฒนาและผลิตกำลังคนให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาในการเข้าฝึกปฏิบัติงาน หรือศึกษาดูงานภายในสถานประกอบการ ตลอดจนฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งไม่อาจหาได้จากตำราหรือในห้องเรียน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ