ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ในโครงการพันธมิตรทางการศึกษานานาชาติ (RMUTP International Partnership Week 2024)

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเยอรมนี สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในโครงการพันธมิตรทางการศึกษานานาชาติ (RMUTP International Partnership Week 2024) โดยมี อาจารย์ ดร.ธนภณ รัชตกุลพัฒน์ ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) ผู้แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานในการประชุมเจรจาหารือการทำความร่วมมือและทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในการนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยการประชุมจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิด วิธีการปฏิบัติ ประสบการณ์ทางด้านงานต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากต่างแดน รวมถึงยังเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับเครือข่ายพันธมิตรทางการศึกษาให้เข้มแข็ง สร้างความคล่องตัวในการประสานงานด้านการต่างประเทศในอนาคตต่อไป ทั้งนี้นักศึกษาต่างชาติยังได้มีการแลกเปลี่ยนและแชร์ประสบการณ์ในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวัยอีกด้วย ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจฃ