ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการบูรณาการการเรียนรู้ Smart’s Acc for AEC

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดโครงการ บูรณาการการเรียนรู้ Smart’s Acc for AEC โดยได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ เพื่อที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาให้มีความพร้อมสู่ตลาดงานในอนาคต ต่อไป