ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2563

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายสนับสนุน และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย อ.ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อ.นิพล แก่นโกมล รองคณบดีฝ่ายวางแผน ร่วมประชุมชี้แจงระเบียบวาระประชุม ณ ห้อง R 203 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

 

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่