โครงการ “สองมือน้องเพื่อคลองสะอาด”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เผยโครงการ “สองมือน้องเพื่อคลองสะอาด” เพื่อตอบสนองนโยบาย การรับน้องอย่างสร้างสรรค์ […]

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีพุทธศาสนา “พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2558”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา โดยมี […]