สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดอบรมการพัฒนากิจกรรมทางการตลาดเพื่อการแข่งขันในยุคตลาดดิจิทัล 4.0 ออนไลน์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาการตลาด […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Vaccine AstraZeneca) ให้กับบุคลากร และนักศึกษา มทร.พระนคร

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ธนาคารออมสิน และกลุ่มชุมชน ร่วมพิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 (Online & Onsite)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 งานบริการวิชาการแก่สังคม […]

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 Online

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา […]

บุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ เสริมองค์ความรู้การใช้ Google Meet & Google Drive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในสถานการณ์ COVID-19 (รูปแบบ Online)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]

การวิพากษ์หลักสูตรใหม่ สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจยั่งยืน (หลักสูตรสหวิทยาการ 3 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปะศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) พ.ศ. 2565 ในรูปแบบ Online & Onsite

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ […]

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการทำความร่วมมือ (MOU) กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (EN-TECH)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ […]