ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ และนักศึกษาทุกระดับชั้นปี เข้าระบบเพื่อประเมินตนเอง และประเมินการสอนของอาจารย์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ และนักศึกษาทุกระดับชั้นปี เข้าระบบเพื่อประเมินตนเอง และประเมินการสอนของอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ […]

การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยกรรม แผนกการบัญชี

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง  การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยกรรม  แผนกการบัญชี […]

แจ้งเรื่องการแต่งกายในการเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจาก ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารุรกิจ แจ้งเรื่องการแต่งกายในการเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ตามที่คณะบริหารธุรกิจ ได้กำหนดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ […]

ปฐมนิเทศนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดจัดงาน “ปฐมนิเทศนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ […]

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 เข้าร่วมโครงการของหน่วยงานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 […]

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดงานกิจการนักศึกษา  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  จำนวน […]