แจ้งเรื่องการแต่งกายในการเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจาก ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารุรกิจ แจ้งเรื่องการแต่งกายในการเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ตามที่คณะบริหารธุรกิจ ได้กำหนดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ […]

ปฐมนิเทศนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดจัดงาน “ปฐมนิเทศนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ […]

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 เข้าร่วมโครงการของหน่วยงานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 […]

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดงานกิจการนักศึกษา  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  จำนวน […]

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแก้ไขกำหนดการสอบคัดเลือกจากเดิม  กำหนดสอบวันจันทร์ที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๘  […]