ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย) โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,058 ราย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

  1. สอบถามเพิ่มเติม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สำหรับบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ

1. ซ้อมย่อย (คณะบริหารธุรกิจ)
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06.00 น.
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

2.ซ้อมย่อยรวม
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06.00 น.
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

3.ซ้อมใหญ่ และวันพระราชทานปริญญาบัตร
ซ้อมใหญ่ วัน 17 พฤศจิกายน 2560 (รายงานตัวเวลา 09.30 ณ ณ คณะวิทศวกรรมศาสตร์)
วันพระทานปริญญาบัตร วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (รายงานตัวเวลา 09.30 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์)
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Cr. สำนักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร แจ้งรายนามบัณฑิตที่เข้ารับพระทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

ข้อมูลจาก : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร