ข่าวกิจกรรม

IS Senior Project 2023 Click Start

เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จัดการประชุมเตรียมความพร้อม ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนตอบข้อซักถาม และให้กำลังใจนักศึกษาเพื่อการเรียนการสอน วิชาโครงงาน ในปีการศึกษา 2566 สำเร็จลุล่วง สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ ดำเนินการโดย อาจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธีระเวช อาจารย์ปิยพันธ์ สุวรรณเวช อาจารย์อนุมาศ แสงสว่าง และอาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศทุกท่าน ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี

ข่าว : สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
ภาพ : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ