ข่าวกิจกรรม

Life in the Digital World: Key trends and implication on businesses and workforce

“Life in the Digital World: Key trends and implication on businesses and workforce” วันนี้ (วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาภาคภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “Life in the Digital World: Key trends and implication on businesses and workforce” โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยอาจารย์ นักศึกษามทร.พระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้ารับฟังบรรยายดังกล่าว ซึ่งการบรรยายเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ เช่น Blockchain, Data analytic และ Artificial intelligence (AI) ที่ส่งผลต่อการทำธุรกิจในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจากคุณอนัคฆ์ ตังทัตสวัสดิ์ Project Manager บริษัท JPMorgan Chase & Co., ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

จัดสัมมนาโดย : สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ