ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการจัดการจัดการอบรมในหัวข้อ เทคนิคการเขียน Resume ให้ได้

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการเขียน Resume ให้ได้งาน” ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการเขียน Resume ให้ได้ประสิทธิภาพและเป็นที่สนใจของสถานประกอบการที่นักศึกษาไปสมัครงาน โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทัศนมินทร์ รัชตาธนรัชต์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง R212 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา