ข่าวกิจกรรม

Marketing of Modern man “การตลาดของคนยุคใหม่”

บริหารธุรกิจก้าวทันการตลาดของคนยุคใหม่ จัดสัมมนา Marketing of Modern man “การตลาดของคนยุคใหม่”  จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นได้มีการบรรยายพิเศษและให้ความรู้เกี่ยวกับ Marketing 4.0 และวิธีการสื่อสารแบรนด์ไปสู่มือผู้บริโภคในยุค 4.0 โดยมี คุณกมลชาติ สือเจริญ อาจารย์บรรยายพิเศษ หลักสูตรผู้ประกอบการ Young Entrepreneurs  และคณะ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ภาพและข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ