คณะบริหารธุรกิจ

ช่องทางติดต่อโดยตรง สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

ช่องทางติดต่อโดยตรง สำหรับคณะบริหารธุรกิจ (งานหลักสูตร, งานทะเบียนและประมวลผล, ฝ่ายกิจการนักศึกษา )

อาจารย์/เจ้าหน้าที่เบอร์อาจารย์/เจ้าหน้าที่เบอร์
อาจารย์บุญเรียม ทะไกรราช
หัวหน้างานหลักสูตร
โทร. 083-424-4142
คุณอรสุมา นิลแดง
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
โทร.096-438-7249คุณศิราภรณ์ โรจนธนภัทร์
งานทะเบียนและประมวลผล
โทร.081-246-5452
คุณพัชรี แก้ววงษ์ศิริ
งานทะเบียนและประมวลผล
โทร.061-596-5523คุณเบญจภา ม่วงกลม
งานทะเบียนและประมวลผล
โทร.085-172-9473
คุณสุรัฐยา ภู่ทับทิม
งานทะเบียนและประมวลผล
โทร.090-658-8761
นางลาวัลย์ สายสุวรรณ
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
และงานศิลปวัฒนธรรม
โทร.087-084-2960นายอภิชาติ​ วันลักษณ์
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
โทร.096-952-9977
สุธัญญา มั่งมี
ประสานงานฝ่ายกิจการนักศึกษา
โทร.065-098-9596นางสาวนุชนาจ รัชฎาวรรณ์
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โทร.087 -0842960
วรัญญา สมศิริ
งานกีฬา
โทร. 087-687-2221นางสาวณัฐวรรณ จันทร์พ่วง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา
โทร.082-573-1891
ว่าที่ร้อยตรีวีระพล ปันมาเชื้อ
งานวิชาทหาร และงานพัฒนาวินัย
คุณธรรม จริยธรรม

โทร. 082-873-8919นายธีระวัฒน์ เพ็ญภินันท์

งานกิจกรรมสโมสรและชมรมนักศึกษา และทรานสคริปต์กิจกรรม
โทร. 084-699-6304