ข่าวกิจกรรมฝ่ายวางแผน

โครงการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ คณะบริหารธุรกิจ”

ฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ คณะบริหารธุรกิจ” โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการ และ ผศ.จำนงค์ จันทโชโต รองคณบดีฝ่ายวางแผน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ และหัวหน้างาน เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ คณะบริหารธุรกิจ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย และนอกจากการบรรยายพิเศษแล้วยังได้มีการจัดกิจกรรม Workshop (การเขียนโครงการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ) ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์โฮเต็ล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2560

ภาพข่าวเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ