ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

รับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งว่าง)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนข้าราชการพลเรือน และพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งว่าง)

 

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ –๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เทเวศร์)

สามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครและประกาศ >> คลิกที่นี่

โปรดใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

ในวันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ ๒  โถงชั้น ๑ อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร  และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ในวันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ โถงชั้น ๑ อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 02-665-3718 หรือ e-mail : council@rmutp.ac.th