ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษา 2560

register60cota-01
ผู้สนใจสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 02-665-3555 ต่อ 2303 – 2304  ตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม  2559