ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบคัดเลือกสำหรับนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี และ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2561

ประเภทรับตรง ป.ตรี (วุฒิในการสมัคร ปวช. / ปวส.) ขยายเวลารับสมัครถึง 27 เม.ย. 2561

ประเภทโควตา รอบที่ 2 ป.ตรี สอบข้อเขียนและปฏิบัติ ( สำหรับนักศึกษา ม.6 TCAS)

ประเภทรับตรง ปวช. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
026653777 ต่อ 6409/6305/6302-9

หรือ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp