ข่าวกิจกรรม

โครงการการเตรียมความพร้อมนักการตลาดยุคใหม่ทำอย่างไรให้จึ้ง

เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการการเตรียมความพร้อมนักการตลาดยุคใหม่ทำอย่างไรให้จึ้ง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่าบวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังหล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านภาษาแ การสื่อสารทางการตลาด และการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นการเตรียมพร้อมในการทำงานในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณชนิดาภา หนูนวลวุฒิวงศ์ หัวหน้าโครงการบริหารธุรกิจการบิน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้อง 2201 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
รับชมภาพเพิ่มเติม : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร