ข่าวกิจกรรม

WANGSON FRESHMEN & BEAUTY 2022

ตามที่ สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดโครงการประกวดบุรุษ-ธิดา วังสน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “WANGSON FRESHMEN & BEAUTY 2022” (รอบ Final) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาวลี ไม้สัก เป็นประธานในพิธีเปิด และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพและส่งเสริมศักยภาพให้มีความกล้าแสดงออก และมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหา สามารถเป็นตัวแทนของทางคณะบริหารธุรกิจในการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีกรรมการตัดสิน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.คุณสมศักดิ์ ฤกษ์จิรัฐติกาล กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิคตอรี่เบเกอร์รี่
2.คุณวราพร ละมูลตรี ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
3.คุณบุณณดา ณ ระนอง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมโครงการ eisa (ไอ-ซ่า) สำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
4.คุณฌัญาภัทร กิตติเลิศจณวงศ์ รองอันดับ 1 Miss Fabulous Thailand 2022 และ ตัวแทนpresenter W plus Clinic
5.คุณภัทรานิษฐ สีอ่อน มีสควีน 9 ราชมงคล คณะบริหารธุรกิจ RMUT Smart Gen Ladyboy 2020 และ ตัวแทนpresenter W plus Clinic
.คุณภูษณุ วงศาวณิชชากร นักแสดง และศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
6.คุณอติพงศ์ เพ็งนู Assistant Costume Designer
7.คุณธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

และผู้ที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดบุรุษ-ธิดา วังสน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “WANGSON FRESHMEN & BEAUTY 2022” (รอบ Final) ดังนี้
รางวัล MISTER WANGSON 2022 (M 05) นายภาคภูมิ รัตนตั้งตระกูล สาขาวิชาการตลาด
รางวัล MISS WANGSON 2022 (L 01) น.ส.เจนนิเฟอร์ ฮีสซอง สาขาวิชาการตลาด
รางวัล MISS QUEEN WANGSON 2022 (Q 01) คุณรัชธิภัทร สุขสวัสดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
รางวัล 1st Runner up MISS QUEEN WANGSON 2022 (Q 04) คุณภัสรนันท์ สีสงนาง สาขาวิชาการเงิน
รางวัล 2nd Runner up MISS QUEEN WANGSON 2022 (Q 02) คุณพีรดา เกิดกัน สาขาวิชาการบัญชี
รางวัล 2nd Runner up MISS QUEEN WANGSON 2022 (Q 03) คุณลลิตา แซ่ซิ้ม สาขาวิชาการบัญชี
รางวัล MISTER BUSINESS 2022 (M 02) นายวรรณภูมิ คุณลักษ์ สาขาวิชาการเงิน
รางวัล MISS BUSINESS 2022 (L 08) น.ส.กนกกร ธีระกุลพิศุทธิ์ สาขาวิชาการจัดการ
POPULAR VOTE MISTER WANGSON 2022 (M 05) นายภาคภูมิ รัตนตั้งตระกูล สาขาวิชาการตลาด
POPULAR VOTE MISS WANGSON 2022 (L 03) น.ส.พิมประภัทร โรจนโภคดำรง สาขาวิชาการตลาด
POPULAR VOTE MISS QUEEN WANGWON 2022 (Q 01) คุณรัชธิภัทร สุขสวัสดิ์ สาขาวิชาการจัดการรางวัล MISTER SMART & SMILE Number (M 02) นายวรรณภูมิ คุณลักษ์ สาขาวิชาการเงิน
รางวัล MISS PHOTOGENIC (L 01) น.ส.เจนนิเฟอร์ ฮีสซอง สาขาวิชาการตลาด
รางวัล BEST EVENINGGOWN (Q 02) คุณพีรดา เกิดกัน สาขาวิชาการบัญชี
รางวัลขวัญใจ W PLUSCLINIC (M 05) นายภาคภูมิ รัตนตั้งตระกูล สาขาวิชาการตลาด
รางวัลขวัญใจ W PLUSCLINIC (L 05) น.ส.จุฑาทิพย์ จิระธนวิทย์ สาขาวิชาการตลาด
รางวัลขวัญใจ W PLUSCLINIC (Q 02) คุณพีรดา เกิดกัน สาขาวิชาการบัญชี
รางวัลศัลยกรรมจมูก จาก WPLUS CLINIC (M 07) นายอภิชา สุวรรณชาติ สาขาวิชาการเงิน
รางวัลศัลยกรรมจมูก จาก WPLUS CLINIC (L 01) น.ส.เจนนิเฟอร์ ฮีสซอง สาขาวิชาการตลาด
รางวัลศัลยกรรมหน้าผาก จาก WPLUS CLINIC (Q 01) คุณรัชธิภัทร สุขสวัสดิ์ สาขาวิชาการจัดการ