ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ประจำปีการศึกษา 2559 ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่ http://job.rmutp.ac.th
พร้อมพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามมาส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน
(เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา)
ที่ http://job.rmutp.ac.th/?do=employer
โดยการพิมพ์ หนังสือขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชา มอบให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต เมื่อผู้บังคับบัญชาตอบแบบสอบถามแล้วบัณฑิตจะต้องพิมพ์ใบยืนการตอบแบบสอบถามพร้อมให้ผู้บังคับบัญชาลงนามและประทับตราสถานประกอบการ/บริษัทหน่วยงาน และส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย
ขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6051 หรือหากพบปัญหาการกรอกข้อมูล ติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6783