บุคลากรบริหารธุรกิจรับรางวัลบุคคลดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรจากคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ที่ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ประจำปี 2560 ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 13 ปี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ซึ่งได้แก่

– ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ : รางวัลบุคคลดีเด่น กลุ่มผู้บริหาร

– ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม : รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ

– คุณสมศักดิ์ หงษา : รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาธุรกิจเอกชน

– อาจารย์ศรีนาย คุเณนทราศัย : รางวัลนักบริการวิชาการดีเด่นแบบสร้างรายได้

และ นางสาวศิราภรณ์ โรจนธนภัทร์ : รางวัลกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น

มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางการบัญชี

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่บุคลากรทั้ง 3 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้มอบช่อดอกไม้แก่ ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ได้รับเลือกตั้งเป็น นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี และอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบในการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) และอาจารย์นิพล แก่นโกมล หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี ได้รับแต่งตั้งเป็น อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบัญชีชุดเดียว

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านโครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัลประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา บูรณะกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดและนางสาวศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี นำนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านโครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัลประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดโดย บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด โดยได้รับเกี่ยรติจาก คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ ลาดพร้าว

ภาพข่าว : นางสาวศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี
ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.อุรชาภัทร เดชาเบญจานนท์ (น้องน่ารัก)


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.อุรชาภัทร เดชาเบญจานนท์ (น้องน่ารัก)
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่ได้รับรางวัล “Miss Photogenic ขวัญใจช่างภาพ”
ในการประกวด Miss International Thailand 2016

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด(การจัดการการค้าปลีก)เข้ารับมอบรางวัลการประกวดโครงการ”จิตอาสาสร้างสรรค์ อย สร้างเสริม”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
(การจัดการการค้าปลีก) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวและเข้ารับมอบรางวัลการประกวดโครงการ”จิตอาสาสร้างสรรค์ อย สร้างเสริม” โดยได้รับเกียรติจากท่านรองคณบดีฝ่ายวางแผน ผศ.บุญธรรม พรเจริญ และนางสาวศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี ผู้ดูแลทีม พร้อมนักศึกษาเข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันที้ 31 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กวาดรางวัลงาน“โลจิสจิกส์สัมพันธ์ครั้งที่ 8”

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มทร.พระนคร กวาดรางวัลงาน“โลจิสจิกส์สัมพันธ์ครั้งที่ 8”
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมในกิจกรรมงาน “โลจิสจิกส์ติกส์สัมพันธ์ครั้งที่ 8” จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้รับรางวัลดังนี้

การประกวด Mr. & Miss Logistics
– รางวัลชนะเลิศ MR. Logistics นายสมิตพงษ์ สกุลพงศ์ชัย นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 Miss Logistics นางสาวปติญญา สถาพร นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
– รางวัลพิเศษ PHOTOGENIC
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
– รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทีมยอดสน
-รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านโลจิสติกส์
ทั้งนี้คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่ได้รับรางวัล และขอขอบพระคุณอาจารย์วรัญญา แก้วเชือกหนัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) ผู้ดูแล-ควบคุมทีมนักศึกษาในการประกวดประเภทต่างๆ
ขอคุณภาพจาก : วรัญญา แก้วเชือกหนัง : นามแฝง JameSoloist
รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/rmutpbus

เข้าแข่งขันการประกวดโครงการ“จิตอาสาสร้างสรรค์ อย. สร้างเสริม” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้เข้าแข่งขันการประกวดโครงการ“จิตอาสาสร้างสรรค์ อย. สร้างเสริม” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกลุ่มนักศึกษาได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศติดอันดับ 1 ใน 15 ทีม โดยมีอาจารย์ผุสสดี วัฒนเมธา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและนางสาวศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี เป็นผู้ควบคุมทีม ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการทำให้คนในสังคมหรือชุมชุมมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง ได้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาทุกระดับชั้น ส่งโครงการเข้าร่วมประกวด โดยเป็นโครงการณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นปัญหาในชุมชนที่ตนเองกรักหรือชุมชนอื่น ทั้งนี้กลุ่มนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่ร่วมลงแข่งขันได้ลงพื้นที่ร่วมกับ อย .เพื่อทำจิตอาสาในชุมชนต่างๆและให้ข้อมูลแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559
ขอบคุณภาพข่าว : สาขาวิชาการตลาด

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :  https://www.facebook.com/rmutpbus