ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.อุรชาภัทร เดชาเบญจานนท์ (น้องน่ารัก)


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.อุรชาภัทร เดชาเบญจานนท์ (น้องน่ารัก)
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่ได้รับรางวัล “Miss Photogenic ขวัญใจช่างภาพ”
ในการประกวด Miss International Thailand 2016

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด(การจัดการการค้าปลีก)เข้ารับมอบรางวัลการประกวดโครงการ”จิตอาสาสร้างสรรค์ อย สร้างเสริม”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
(การจัดการการค้าปลีก) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวและเข้ารับมอบรางวัลการประกวดโครงการ”จิตอาสาสร้างสรรค์ อย สร้างเสริม” โดยได้รับเกียรติจากท่านรองคณบดีฝ่ายวางแผน ผศ.บุญธรรม พรเจริญ และนางสาวศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี ผู้ดูแลทีม พร้อมนักศึกษาเข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันที้ 31 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กวาดรางวัลงาน“โลจิสจิกส์สัมพันธ์ครั้งที่ 8”

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มทร.พระนคร กวาดรางวัลงาน“โลจิสจิกส์สัมพันธ์ครั้งที่ 8”
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมในกิจกรรมงาน “โลจิสจิกส์ติกส์สัมพันธ์ครั้งที่ 8” จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้รับรางวัลดังนี้

การประกวด Mr. & Miss Logistics
– รางวัลชนะเลิศ MR. Logistics นายสมิตพงษ์ สกุลพงศ์ชัย นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 Miss Logistics นางสาวปติญญา สถาพร นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
– รางวัลพิเศษ PHOTOGENIC
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
– รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทีมยอดสน
-รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านโลจิสติกส์
ทั้งนี้คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่ได้รับรางวัล และขอขอบพระคุณอาจารย์วรัญญา แก้วเชือกหนัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) ผู้ดูแล-ควบคุมทีมนักศึกษาในการประกวดประเภทต่างๆ
ขอคุณภาพจาก : วรัญญา แก้วเชือกหนัง : นามแฝง JameSoloist
รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/rmutpbus

เข้าแข่งขันการประกวดโครงการ“จิตอาสาสร้างสรรค์ อย. สร้างเสริม” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้เข้าแข่งขันการประกวดโครงการ“จิตอาสาสร้างสรรค์ อย. สร้างเสริม” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกลุ่มนักศึกษาได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศติดอันดับ 1 ใน 15 ทีม โดยมีอาจารย์ผุสสดี วัฒนเมธา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและนางสาวศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี เป็นผู้ควบคุมทีม ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการทำให้คนในสังคมหรือชุมชุมมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง ได้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาทุกระดับชั้น ส่งโครงการเข้าร่วมประกวด โดยเป็นโครงการณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นปัญหาในชุมชนที่ตนเองกรักหรือชุมชนอื่น ทั้งนี้กลุ่มนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่ร่วมลงแข่งขันได้ลงพื้นที่ร่วมกับ อย .เพื่อทำจิตอาสาในชุมชนต่างๆและให้ข้อมูลแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559
ขอบคุณภาพข่าว : สาขาวิชาการตลาด

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :  https://www.facebook.com/rmutpbus

คว้ารางวัลชมเชย ประกวดแผนการตลาด

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มทร.พระนคร คว้ารางวัลชมเชย ประกวดแผนการตลาด“Marketing Plan Contest By A.P Honda”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ที่ได้รับรางวัลชมเชยรอบชิงชนะเลิศ ในการประกวดแผนการตลาดโครงการ “Marketing Plan Contest By A.P Honda” ทั้งนี้ ผศ.บุญธรรม พรเจริญ รองคณบดีฝ่ายวางแผน ได้ขึ้นรับโล่ห์เกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ โรงภาพยนต์สยามพารากอน

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/rmutpbus

ภาพบรรยากาศพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ที่ผ่านโครงการอบรม Train the Trainer รุ่นที่ 4 article

ภาพบรรยากาศพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ที่ผ่านโครงการอบรม Train the Trainer รุ่นที่ 4 article
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) ฝ่ายมาตรฐานการบัญชีได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ ที่ผ่านการทดสอบใน “โครงการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพบัญชีทั่วประเทศ (Train the Trainer) รุ่นที่ 4” ในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

โดยนายประสัณห์ เชื้อพาณิช (นายกสภาวิชาชีพบัญชี) กล่าวเปิดงานพิธีมอบประกาศนียบัตร นางวิไล ฉัททันต์รัศมี(เลขาธิการ)นางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ (ผู้อำนวยการ) นายอุดม ธนูรัตนพงศ์(ผู้แทนคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี)และคณบดีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 4 ท่าน ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีแก่อาจารย์
ผู้ผ่านการทดสอบ และอาจารย์ร่วมรับประกาศนียบัตร 18 ท่าน ภายในงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนี้ และมีตัวแทนอาจารย์ผู้ผ่านการทดสอบโครงการ Train the Trainer รุ่นที่ 4 ดร.ศรีสุดา อินทมาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า… “สร้างเครือข่ายพัฒนาความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต
1. สร้างเครือข่ายอาจารย์เพื่อที่จะสามารถนำไปพัฒนาความรู้ความสามารถและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการเรียนการสอน
2. นำไปเผยแพร่ให้กับอาจารย์ที่สถานศึกษาของผู้เข้าร่วมอบรมและยังเป็นองค์ความรู้ที่จะสามารถ ถ่ายทอดให้กับนักศึกษาต่อไป
3. อยากให้ทางสภาฯจัดอบรมต่อเนื่องให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม โครงการ Train the trainer แต่ละรุ่น เพื่อจะได้มีแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการบัญชีของแต่ละสถาบันการศึกษาต่อไป
ขอบคุณภาพข่าวจาก : ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

ชมภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/rmutpbus