ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ “วารสารบริหารธุรกิจและนวัตกรรม” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : RMUTP Journal of Business and Innovation Management

📢โครงการบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ “วารสารบริหารธุรกิจและนวัตกรรม” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : RMUTP Journal of Business and Innovation Management โดยมีเนื้อหาด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด การเงินและเศรษฐศาสตร์ การจัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
🌟ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย : เปิดรับบทความตลอดปี
💻ส่งบทความได้ที่ : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/RMUTP_JBI
📌 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร
☎️ โทร. 0 2665 3555 ต่อ 2391
❇️ Email : jbi.journal@rmutp.ac.th