ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งรายละเอียดกำหนดการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) ภาคเรียนที่ 1/2558

งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

ขอแจ้งรายละเอียดกำหนดการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) ภาคเรียนที่ 1/2558 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ e-Studentloan และแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.และกรอ.) โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ www.bus.rmutp.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-665-3555 ต่อ 2402 ในวันและเวลาราชการ