COVID-19ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่คุมเข้ม!! มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม จุดให้บริการขอรับเอกสารใบแสดงผลการศึกษา เพื่อลดความเสี่ยงป้องกัน COVID-19

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยในการให้บริการขอรับเอกสารใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2562

สำหรับการให้บริการขอรับเอกสารใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ท่านคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการแนวทางการให้บริการแก่นักศึกษา ให้มีความสะดวก ปลอดภัย สบายใจ ในการมารับบริการ โดยเพิ่มเข้มงวดในการดูแลนักศึกษาตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่ ต้องผ่านการคัดกรอง การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่คณะบริหารธุรกิจ ขอความร่วมมือให้บุคลากรและนักศึกษาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่มารับบริการ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่เคาน์เตอร์ให้บริการ ใช้ปากกา(ส่วนตัว) สำหรับเซ็นรับเอกสาร และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มีการจัดลำดับคิวการเข้าใช้บริการ เว้นระยะห่างในจุดต่างๆ อย่างน้อย 1 เมตร ทั้งนี้ขอขอบคุณนักศึกษาและบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมได้เป็นอย่างดี

โดยนักศึกษาสามารถมารับบริการขอรับเอกสารใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ได้ตั้งแต่วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ จุดให้บริการชั่วคราวงานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร