ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจสร้างความเข้มแข็งฐานรากธุรกิจ จับมือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี กระทรวงพาณิชย์ อบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ

คณะบริหารธุรกิจตอบรับนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล จับมือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี กระทรวงพาณิชย์ อบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ

คณะบริหารธุรกิจให้ความสำคัญการสร้างความเข้มแข็งกับเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาลจึงร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี อบรมผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดนนทบุรี ในหลักสูตร “ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี หัวข้ออบรมได้แก่ การบริหารธุรกิจร้านค้าปลีก การบริหารจัดการสินค้า การตลาดร้านค้าปลีก รวมทั้งฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ศักยภาพร้านค้า การจัดแสดงสินค้าสำหรับร้านค้าปลีก การทำสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านค้า รวมผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 189 ร้าน โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ ร่วมเป็นทีมวิทยากร

ในการนี้ ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้พบปะหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับคุณสุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี เพื่อเตรียมข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ในการพัฒนาผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐให้มีศักยภาพและต่อยอดสู่ความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ รวมทั้งความร่วมมือในการบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสถานประกอบการ พื้นที่จังหวัดนนทบุรี ต่อไป

ภาพ : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ข่าว : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหรธุรกิจ