ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมพิธีเปิดและจำหน่ายสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีเปิดและจำหน่ายสินค้าเกษตรกร
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
พร้อมด้วยอาจารย์ปัณณภัสร์ เลิศวริษฐ์กุล หัวหน้างานบริการวิชาการและสังคม อาจารย์วรัญญา สมศิริ ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการวิชาการและสังคม และ อาจารย์ปาริชาติ ช้วนรักธรรม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการจำหน่ายสินค้าเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรและกลุ่มองค์กรเกษตรของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นการสนองนโยบายของภาครัฐเรื่อง “การตลาดนำการผลิต” และ “เกษตร 4.0” อีกทั้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่และประชาชน ได้ทราบว่าจังหวัดนนทบุรีมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐาน มีเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มองค์กรเกษตรเป็นผู้จำหน่ายเองถึงมือผู้บริโภคโดยตรง
ในการนี้นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานตลาดเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ที่ปรึกษากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายจำลอง ขำสา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงานภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างเกษตรอำเภอบางกรวย กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการผลักดันและสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรของชุมชนตำบลบางขนุน และเทศบาลบางกรวย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการณ์ “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” ที่คณะบริหารธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ อาทิเช่น กล้วยทอดกร๊อบ…กรอบ กล้วยตากสอดไส้ตะลิง จากชุมชนบางขนุน จ.นนทบุรี และมะม่วงยายกล่ำ จากชุมชนบางกรวย จ.นนทบุรี ทั้งนี้ ตลาดเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีจะเปิดจำหน่ายทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ บริเวณข้างสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ข่าว : งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ
ภาพ : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ