ข่าวกิจกรรม

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการยุค 4.0 (Online : google meet)

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการยุค 4.0 (Online : google meet) ระหว่างวันที่ 20-21 และ 27-28 พฤศจิกายน 2564 โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมได้เสริมสร้างทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในยุคดิจิทัล 4.0 โดยมี ดร.ธนภณ รัชตกุลพัฒน์ , อาจารย์ Mr. Holger Kieckbusch อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์ อาจารย์สาขาวิชาการตลาด, ดร.เบญมาภรณ์ ธนโกเศศ, นายไกรสร ศรีสุวรรณ, นางสาวปิยะวดี จิระศิริสุวรรณ และอาจารย์นิสิต คำพิกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ภาพ : งานวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร