ข่าวกิจกรรม

มทร.พระนคร จับมือ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เพิ่มขีดความสามารถแรงงานภาคตะวันออกรับไทยแลนด์4.0

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ นายพีระ ปัทมวรกุลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค กำจัด (มหาชน) และนายกสมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและการบริการวิชาการ และพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถแรงงาน เพื่อตอบสนองความต้องการในพื้นที่เป้าหมาย ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศัยภาพของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้บริหารของ มทร.พระนคร ได้เยี่ยมชมอุตสาหกรรมปิ่นทอง1,2และ3 พร้อมทั้งประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันด้วย ณ ห้องประชุมโรงแรมโมริโนะศรีราชา นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 จังหวัดชลบุรี
ภาพ : กองสื่อสารองค์การ มทาร.พระนคร
ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ