ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เสริมสร้างองค์ความรู้แก่นักศึกษา….เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่นักธุรกิจมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาจิต พัฒนาชีวิต สู่นักธุรกิจมืออาชีพ (Online) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม อีกทั้งยังพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อก้าวสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ และเป็นพลเมืองดีของสังคม ทั้งนี้ยังได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาจิต พัฒนาชีวิต โดยมี ดร.นเรศ กันธะวงค์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์, ดร.กรรณิการ์ แสนสุภา เป็นวิทยากรบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ โดยมีคุณอานนท์ บุณยประเวศ เป็นวิทยากรบรรยาย และการถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ โดยมีคุณธนภรณ์ นุชรักษ์ เป็นวิทยากรบรรยาย
ภาพ : งานสื่อสารองค์กร และ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ