ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 Online

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 Online

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 (Online) ซึ่งได้มีการประเมิน 5 องค์ประกอบได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหารผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ารับการตรวจประเมินในครั้งนี้ ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้