ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร แสดงความยินดีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.รัตนวลี ไม้สัก คณบดี และคณะผู้บริหาร แสดงความยินดี และมอบใบประกาศให้แก่อาจารย์เกียรติศักดิ์ ลาภพาณิชยกุล อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ที่ได้นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในงาน International Conference on Informatics and Biomedical Sciences (ICIIBMS 2019) จำนวน 1 บทความ เรื่อง “The study of readiness in graduates production of Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon to support the entering into Thailand 4.0 (scopus Q3)” ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร