COVID-19ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดประชุมหารือแนวทางป้องกันไวรัส COVID-19

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมเพื่อหาารือแนวทางการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมด้วยผู้บริหารจาก คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และออกแบบแฟชั้น ณ ห้องประชุมมงคลอาภ 2 (สัญจร) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา