ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกสัญญาทุนสนับสนุนธุรกิจ Startup กิจกรรมจัดตั้ง Smart Startup Company by GSB Startup  

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดพิธีลงนามบันทึกสัญญาทุนสนับสนุนธุรกิจ Startup กิจกรรมจัดตั้ง Smart Startup Company by GSB Startup  ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ กับอีกฝ่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการนี้อาจารย์ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีลงนาม โดยพิธีลงนามบันทึกสัญญาทุนสนุบสนุนธุรกิจ Startup กิจกรรมจัดตั้ง Smart Startup Company by GSB Startup   ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ Startup สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องประดับผลิตจากสารตั้งต้นจากธรรมชาติ ภายใต้แบรนด์ “KRYSTALRIO” โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสินเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท อีกทั้งยังเป็นความร่วมมือและการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายใต้ชื่อทีม SCI-Muu  ซึ่งมีสมาชิกดังนี้ นางสาวพรรณพัชร พรหมกระจ่าง นางสาวปุณยาพร ปลื้มฤทัย นางสาวรภสกรณ์ คำหอมกุล นางสาวสุกัญญา ชอบมาก และนางสาวญาดา สุรภาพนาวิน  ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร  ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ