ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมนาและการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 งานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัมนาและการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในการนี้ได้มีพิธีมอบโล่รางวัลแก่สถานประกอบการดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่ สำนักงาน เอ เอ็ม ที แอสโซซิเอท คุณชัยยุทธ อังศุวิทยา partner (หัวหน้าสำนักงาน), บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) คุณจักษวัชร์ สุทธิพล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, บริษัท นิปปอน พาร์คกิ้ง ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณณัฐพล โชคจิร ประธานกรรมการบริษัท, บริษัท บุญรอดบริวเวอรี จำกัด อาจารย์พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์ หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน (ผู้แทน) และพิธีมอบเกียรติบัตรผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น รูปแบบ Poster ประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่ ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นทางการเงิน นางสาวเปรมสิริน ข้องม่วง นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน หัวข้อ “ระบบสารสนเทศทางการเงินในการออกใบแจ้งหนี้ และวางบิลค่าบริการดิจิทัลดาวน์โหลดเพลง กรณีศึกษา ธุรกิจเพลง” ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นทางการบัญชี นายธนากร ส่งศิริ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี หัวข้อ “การตรวจสอบบัญชีซื้อสินค้าต่างประเทศ” ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นทางการตลาด นางสาววรรณกานท์ พรนิธิพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด หัวข้อ “การจัดทำพรีเซนเทชั่นเพื่อการเสนอขายโปรแกรมตรวจสุขภาพ ของโรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา” ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านธุรกิจระหว่างประเทศ นางสาวปุณญดา นุชเนื่อง นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หัวข้อ “การบริหารจัดการผู้ผลิต” ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นทางการจัดการ นางสาวสรัยรัตน์ พุมราช และนายเจษฎากร จันทเวช นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ หัวข้อ “การวิเคราะห์เพื่อลดขั้นตอนการรับเบิก-จ่ายอะไหล่ แผนกโลจิสติกส์และซัพพลายเชน” นางสาวสุบงกช โนอ๊วบ และนายวุฒินันท์ เติมวุฒิ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ หัวข้อ “การเพิ่มมูลค่าสินค้าสูญเปล่า คลังสินค้ารังสิต บริษัทเพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด” และยังได้มีกิจกรรมการเสวนาหัวข้อ “ถ่ายทอดประสบการณ์ของนักศึกษาสหกิจศึกษา” แยกตามสาขาวิชา ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ