ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมและยกระดับอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืน (ระยะที่ 2)

งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการส่งเสริมและยกระดับอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืน (ระยะที่ 2) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ อาจารย์ปัณณภัสร์ เลิศวริษฐ์กุล หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม กล่าวรายงาน และนายวันชัย วันชาญเวช นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง กล่าวสนับสนุน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมกันระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ กับภาคีเครือข่ายหน่วยงานราชการในพื้นที่ ในการนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับการดำเนินงานของกิจการของคนในชุมชนต่อไป โดยในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ และเทคนิคจัดวางองค์ประกอบการถ่ายภาพ” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ สาสงเคราะห์ หัวหน้าวิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ คณะเทคโนโลยีสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คุณสรยุทธ อังคณานุกิจ คุณพัชรินทร์ แซ่จิว และหัวข้อ “การคำนวณต้นทุนและตั้งราคาขายไม่ยากอย่างที่คิด” วิทยากรโดย อาจารย์ศุภกร โพธิ์ทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคุณกิ่งกาญจน์ เกษมวิลาศ และในวันที่ 6 มีนาคม 2567 ได้มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “จับมือปั้น สร้าง Content Marketing ให้โดนใจลูกค้า” วิทยากรโดย คุณสรยุทธ อังคณานุกิจ อาจารย์ภัทธิดา ภัทรนาวิก และอาจารย์ ดร.กำพร ศุภเศรษฐ์เทศา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และหัวข้อ “การจัดทำคลิป VDO ด้วยโปรแกรม CapCut และการ LIVE ขายสินค้าบน Facebook” วิทยากรโดย คุณพัชรินทร์ แซ่จิว และคุณกิ่งกาญจน์ เกษมวิลาศ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางสีทอง ชั้น 2 อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการโดย : งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ