ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร มอบนโยบายความปลอดภัย…ห่างไกล Covid

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีการตรวจเยี่ยมนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนตามห้องเรียนเพื่อชี้แจ้งมาตรการการป้องกันและข้อปฏิบัติในการเข้าห้องเรียนเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 พร้อมทั้งแจ้งขั้นตอนและข้อปฏิบัติสำหรับการเรียนการสอนในกรณีที่นักศึกษาหรืออาจารย์ติด Covid-19 ทั้งนี้ยังได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและอาจารย์ที่ทำการเรียนการสอนในพื้นที่ (On-site) จึงมอบนโยบายให้กับงานอาคารสถานที่และยานพาหนะดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องเรียนทุกห้องหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ : งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะบริหารธุรกิจ