ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจได้ดำเนินการคัดเลือก และประกาศผลผู้ที่ได้เป็นตัวแทนบุคลากรที่มิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อร่วมเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี มทร.พระนคร

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการคัดเลือกตัวแทนบุคลากรที่มิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อร่วมเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานพร้อมตรวจความเรียบร้อย
ในการนี้ จึงขอเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สายสนับสนุน ใช้สิทธิคัดเลือกตัวแทนบุคลากรที่มิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อร่วมเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานห้องงานบุคลากร ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ