ข่าวกิจกรรม

โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ ระยะที่ 1 กิจกรรม เทคโนโลยีเพื่องานบัญชี

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (เทคโนโลยีเพื่องานบัญชี) ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติงานด้านการบัญชีด้วยการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณยุพาพร ไชยศรีเฉลิมพล CEO บริษัท วี อาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ออดิท จำกัด และ BRONZE PARTER PEAK’S DIGITAL ACCOUNTING FIRM พร้อมกับคุณราชิต ไชยรัตน์ CEO CNR GROUP & ACCREVO และประธานคณะทำงานพัฒนาและศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่องานบัญชี” ณ ห้อง 7503 และ 7505 ชั้น 5 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพข่าว : สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ