ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจปังไม่ไหว!! คว้ารางวัลในโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทาทงวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลในโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทาทงวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจ (Business plan contest) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีมที่ 1 ชานมไข่มุกโปรตีนอีรี่ นางสาวน้อมฤดี ดับโสก นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมที่ 7 ปลูกความหวัง นางสาวญาณิศา บุตรดา นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน กิจกรรมที่ 6 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในการจัดการสอนสู่ความเป็นเลิศ (The Best Practice) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพร มหาอินทร์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ กิจกรรมที่ 9 การประกวดแผนการสื่อสารการตลาดด้วยพลังละมุน (Marketing communication plan with soft power) รางวัลชนะเลิศ ทีมที่ 5 นางสาวมุทิตา เจริญกิจพิพัฒนา นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมที่ 6 นางสาวรชยา อินทรธุ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด กิจกรรมที่ 10 การแข่งขันการตอบคำถามทางด้านบัญชี (The Bright Accounting Challenge 2023) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีมที่ 13 นางสาวภรณ์ ศรีสุวรรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมที่ 17 นางสาวอริษา ปลอดภัย นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ