ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด : เติบโต แตกต่าง อย่างสร้างสรรค์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ที่นำไปสู่การประสานความร่วมมือ ความสัมพันธ์ และเครือข่ายการศึกษา ซึ่งจะทำให้การจัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจเกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนตามบริบทสังคมและโลก ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมการแข่งกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจกิจกรรมที่ 3 การแสดงนิทรรศการของคณาจารย์และนักศึกษา กิจกรรมที่ 4 การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ (ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ) กิจกรรมที่ 5 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา (The Best Practice) กิจกรรมที่ 6 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในการจัดการสอนสู่ความเป็นเลิศ (The Best Practice) กิจกรรมที่ 7 การแข่งขัน E-Sports กิจกรรมที่ 8 Shinning Stars Online : Online sales Live Competition กิจกรรมที่ 9 การประกวดแผนการสื่อสารการตลาดด้วยพลังละมุน (Marketing Communications plan with soft power กิจกรรมที่ 10 การแข่งขันการตอบคำถามทางด้านวิชาชีพบัญชี ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพข่าว : งานสือสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

ภาพข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่