ข่าวกิจกรรม

การวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567)

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 โครงการบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการวิพากษ์หลักสูตรเนื่องด้วยได้มีการจัดทำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567) ซึ่งได้มีการปรับปรุงมาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร จากคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในการวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 อีกทั้งเป็นการรองรับการขยายตัวทางการศึกษา การให้บริการแก่สังคม ผู้ประกอบการ และแวดวงวิชาการมากยิ่งขึ้น ในการนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร กุณฑลบุตร รองศาสตราจารย์ ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า นายปรมินทร์ นิยมพันธ์ นางแรกขวัญ สระวาสี และคณะกรรมการภายใน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ไต่วัลย์ รองคณบดีฝ่ายวางแผน อาจารย์ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเรียม ทะไกรราช ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา เห็นกลาง ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข หัวหน้าโครงการบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ