ข่าวกิจกรรม

สนง.เขตดุสิต เข้าตรวจสอบการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อำนวยความสะดวกเจ้าพนักงานสาธารณะสุข จากสำนักเขตดุสิต ในการเข้าตรวจสอบการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ทั้งด้านกายภาพและคุณภาพอาหาร เพื่อให้เกิดความเชื่อมันและรักษามาตรฐานด้านสุขาภิบาล ณ โรงอาหาร ชั้น 1 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ