ข่าวกิจกรรม

การประชุมเตรียมความพร้อม และให้โอวาทนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.

การประชุมเตรียมความพร้อม และให้โอวาทนักศึกษาที่เข้าร่วมการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.ครั้งที่ 11 เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที 1-3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ