ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนาม MOU กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี และบริษัท พิกเซล เซรั่ม จำกัด

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีลงนามความร่วมมือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กับอีกฝ่าย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี โดยนายจักรวัติ สอนแสง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (ผู้แทน) และบริษัท พิกเซล เซรั่ม จำกัด โดยคุณภัทร วิชชุภานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งการจัดพิธีลงนามในครั้งนี้ก็เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ทั้งในด้านวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการสนับสนุนการศึกษาภาคปฏิบัติในสถานประกอบการและการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาด้านบริหารธุรกิจธุรกิจ ผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ