ข่าวกิจกรรม

งานสัปดาห์วิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2567

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานสัปดาห์วิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด OPPORTUNITY FEST : UNLOCKING POTENTIAL WITH BUS RMUTP ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงาน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่งานวิชาการ งานวิจัย ของอาจารย์ และนักศึกษา การแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของคณะบริหารธุรกิจ ร่วมถึงจัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพสำหรับนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งนี้ภายในงานยังได้มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการอบรม ได้แก่ โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ จากสาขาวิชาการบัญชี การบรรยายเทคนิคการเพิ่มยอดขายและการติดตะกร้าบน TikTok shop และกิจกรรมการแข่งขันขายสินค้าเพื่อสุขภาพ จากสาขาวิชาการตลาด การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Drop Test และอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ BOARDGAMES $TART UP จากสาขาวิชาการจัดการ กิจกรรมการเสวนาทางการเงินในหัวข้อ “วัยรุ่นสร้างตัว IQ ไม่สำคัญเท่า I can” และการแข่งขันตอบปัญหาทางบริหารธุรกิจ “The Next Mercantile 2024” Online โดยสาขาวิชาการเงิน กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “เด็กฝันปั้นธุรกิจ” โดยสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมอบรม CYBER SECURITY AWARENESS FOR BUSINESS โดยสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ณ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่