ข่าวกิจกรรม

โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ)

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด อาจารย์ ดร.สุพัตรา อภิชัยมงคล หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติงานด้านการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณดูรณี สุขโชคสุวรรณ ผู้อำนวยการ Tax Skill Academy คุณอัครวัฒน์ รวีย์ชชานนท์ ที่ปรึกษา Tax Skill Academy เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การวางแผนภาษีอากร” ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ