ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์พณิชยการพระนคร

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 19 ปี ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ