ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเทคนิดการเขียนวิจัยระดับมหาบัณฑิต และศึกษาดูงาน ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 โครงการบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมเทคนิดการเขียนวิจัยระดับมหาบัณฑิต และศึกษาดูงาน ระยะที่ 2 : กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข  หัวหน้าโครงการบัณฑิตศึกษา และ ดร.ปริญญา มากลิ่น อาจารย์สาขาวิชาการเงิน นำนักศึกษาระดับปริญญาโทเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบความคิดการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงการบริหารจัดการภาพรวมองค์กร เพื่อเพิ่มทักษะการบริหารจัดการสมัยใหม่และประยุกต์ทฤษฎีต่างๆ ที่เรียนในระดับปริญญาโท ให้เข้ากับสถานการณ์จริงในสถานประกอบการชั้นนำตลอดจนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตการทำงานต่อไป และมีความพร้อมด้านบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

 

ภาพ : โครงการบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ